Zmiana planu miejscowego – wpływ na wartość nieruchomości

Podczas uchwalania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niejednokrotnie dochodzi do zwiększenia lub obniżenie wartości nieruchomości które jest tym planem objęte. Właściciel którego wartość nieruchomości może zostać zmniejszona na skutek zmiany lub uchwalenia planu przez gminę nie ma możliwości jego zablokowania. Jedną możliwością jest zajęcie swojego stanowiska podczas przeprowadzanych konsultacji społecznych.

Odszkodowanie lub wykupienie nieruchomości na skutek zmiany lub nowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarówno właściciele jak i użytkownicy wieczyści tych nieruchomości których użytkowanie stało się ograniczone lub niemożliwe na skutek zmienionego lub nowego planu zagospodarowania przestrzennego mają możliwość domagać się odszkodowania. Drugą możliwością jest prawo do żądania wykupienia albo całej nieruchomości bądź też jej części. Z prawa można także skorzystać jeśli na skutek planu zostały pokrzyżowane plany budowlane właściciela nieruchomości. Jeśli właściciel nie skorzysta z ww. uprawień a nieruchomość chce zbyć ma prawo do żądania od gminy odszkodowania które powinno być równe kwocie na którą nieruchomość uległa obniżeniu.

W celu uzyskania odszkodowania należy wykazać rzeczywistą szkodę jaka została poniesiona, wykazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego a powstałą szkodą. Roszczenie o wypłatę odszkodowania należy zgłosić do 5 lat od dnia kiedy nowy plan wszedł w życie, po upływie tego czasu prawo żądania odszkodowania wygasa.